Werkwijze, kosten en tarief

Organisatie
Mijn kantoor werkt nauw samen met het op hetzelfde adres gevestigde Franse advocatenkantoor LSCM & Associés ( zie de contact pagina).
Voorts werk ik samen met gereputeerde en gespecialiseerde kantoren in Parijs, Amsterdam en Brussel, alsmede in vele andere landen.
Cliënten kunnen in heel Frankrijk bijgestaan worden, maar ook in Nederland, andere Europese landen, de VS, Australië.

Werkwijze
U kunt mij altijd rechtstreeks bereiken per telefoon of e-mail, zonder tussenkomst van derden.
U wordt voortdurend op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in uw zaak of dossier.

Kosten en honorarium
Voordat een opdracht wordt aanvaard zal een eerste schatting worden gegeven van de te verwachten honoraria en kosten alsmede van de met het project gemoeide tijd of het « scenario » van de zaak.

Het gehanteerde uurtarief varieert van 250 tot 350 euro excl. BTW, afhankelijk van de complexiteit en de urgentie van de zaak. Indien andere advocaten of deskundige derden moeten worden ingeschakeld is het streven dat deze geen hogere tarieven hanteren.

In sommige gevallen, indien de zaak zich daarvoor leent, kan een vast bedrag worden afgesproken voor bepaalde verrichtingen.

De noodzakelijke kosten (griffierechten, deurwaarderskosten, vertaalkosten, reiskosten, honoraria van in te schakelen derden etc.) zullen zonder opslag worden doorberekend.

In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld indien meteen veel kosten moeten worden gemaakt, zal een voorschot worden gevraagd.

Er wordt, afhankelijk van de maandelijkse hoeveelheid werk, maandelijks, tweemaandelijks of per kwartaal achteraf gedeclareerd. Daarbij wordt een specificatie van werkzaamheden verschaft.
U krijgt telkens slechts één declaratie, waarin de externe kosten en honoraria van ingeschakelde derden zijn meegenomen. Daarmee is de administratieve rompslomp voor u tot een minimum beperkt.

Al het vorengaande zal, behalve in gevallen van grote spoed, voor het begin van de werkzaamheden op gedetailleerde wijze worden vastgelegd in een Opdrachtbevestiging die door advocaat en cliënt wordt getekend.

Krachtens de artikelen L 616-1 en R 616-1 Frans Wetboek van Consumentenrecht ( Code de la Consommation), kan de cliënt-consument een geschil met betrekking tot de Opdracht aan de nationale consumentenmediator voor advocaten voorleggen:

Madame Carole Pascarel, médiateur de la consommation de la profession d’avocat

180 boulevard Haussmann, F-75008 PARIS

mediateur-conso@mediateur-consommation-avocat.fr

https://mediateur-consommation-avocat.fr
Menu